Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Skała

2 marca, 2016

Spotaknie informacyjne

Autor: Administrator

Ranking Gmin Małopolski

2 marca, 2016

Dziennik_Polski_dodatek_specj...etu_głównego_25_02_2016-1.pdf.01Dziennik_Polski_dodatek_specj...etu_głównego_25_02_2016-1.pdf.02Dziennik_Polski_dodatek_specj...etu_głównego_25_02_2016-1.pdf.03Dziennik_Polski_dodatek_specj...etu_głównego_25_02_2016-1.pdf.04Dziennik_Polski_dodatek_specj...etu_głównego_25_02_2016-1.pdf.05Dziennik_Polski_dodatek_specj...etu_głównego_25_02_2016-1.pdf.06Dziennik_Polski_dodatek_specj...etu_głównego_25_02_2016-1.pdf.07Dziennik_Polski_dodatek_specj...etu_głównego_25_02_2016-1.pdf.08Dziennik_Polski_dodatek_specj...etu_głównego_25_02_2016-1.pdf.09Dziennik_Polski_dodatek_specj...etu_głównego_25_02_2016-1.pdf.010Dziennik_Polski_dodatek_specj...etu_głównego_25_02_2016-1.pdf.011Dziennik_Polski_dodatek_specj...etu_głównego_25_02_2016-1.pdf.012

 

Załącznik:

Ranking Gmin Małopolski

Autor: Administrator

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Strefie Aktywności Gospodarczej w Skale.

26 lutego, 2016

Burmistrz Miasta i Gminy Skała

ogłasza: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

położonych w Strefie Aktywności Gospodarczej w Skale.

 

 

Strefa Aktywności Gospodarczej w Skale zwana dalej „SAG w Skale”

 

1. Lokalizacja: Skała, ul. Krakowska.

 

2. Oznaczenia nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów, ceny wywoławcze i wysokość wadium:

 

1) Działka 3109 o pow. 0,2468 ha cena wywoławcza 320 400,00 zł trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta złotych + należny podatek VAT objęta KW nr KR2P 00007170/3, właściciel Gmina Skała. Wadium w wysokości 17 000,00 zł.

3) Działka 3111 o pow. 0,3022 ha cena wywoławcza 392 300,00 zł trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych + należny podatek VAT objęta KW nr KR2P 00007170/3, właściciel Gmina Skała. Wadium w wysokości 20 000,00 zł.

4) Działka 3121 o pow. 0,2679 ha cena wywoławcza 347 800,00 zł trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset złotych + należny podatek VAT objęta KW nr KR2P 00007170/3, właściciel Gmina Skała. Wadium w wysokości 18 000,00 zł.

5) Działka 3122 o pow. 0,0502 ha cena wywoławcza 60 200,00 zł sześćdziesiąt tysięcy dwieście złotych + należny podatek VAT. objęta KW nr KR2P 00007170/3, właściciel Gmina Skała. Wadium w wysokości 4 000,00 zł.

6) Działka 3126 o pow. 0,1672 ha cena wywoławcza 208 700,00 zł dwieście osiem tysięcy siedemset złotych + należny podatek VAT objęta KW nr KR2P 00007170/3, właściciel Gmina Skała. Wadium w wysokości 11 000,00 zł.

7) Działka 3127 o pow. 0,1734 ha cena wywoławcza 216 500,00 zł dwieście szesnaście tysięcy pięćset złotych + należny podatek VAT objęta KW nr KR2P 00007170/3, właściciel Gmina Skała. Wadium w wysokości 11 000,00 zł.

8) Działka 3128 o pow. 0,0447 ha cena wywoławcza 50 600,00 zł pięćdziesiąt tysięcy sześćset złotych + należny podatek VAT objęta KW nr KR2P 00007170/3, właściciel Gmina Skała. Wadium w wysokości 3 000,00 zł.

 

 

3. Obciążenia nieruchomości i inne zobowiązania:

 

 1. Nieruchomości wolne są od obciążeń i innych zobowiązań oraz posiadają dostęp do drogi publicznej.

 2. Sprzedaż nieruchomości obostrzona zostanie obowiązkiem ich zagospodarowania przez nabywców poprzez zlokalizowanie na terenie danej nieruchomości przedsiębiorstwa o przedmiocie działalności zgodnym z warunkami SAG w Skale, w tym w szczególności zakończenie w niżej podanym terminie realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu obiektów produkcyjnych/usługowych (dalej jako „Inwestycji”) czego skutkiem będzie utworzenie na terenie strefy nowych, stałych miejsc pracy, w ilości odpowiednio:

 

a. nieruchomość określona w ust. 2 pkt 1) – minimum 3 nowych, stałych miejsc pracy;

c. nieruchomość określona w ust. 2 pkt 3) – minimum 3 nowych, stałych miejsc pracy;

d. nieruchomość określona w ust. 2 pkt 4) – minimum 3 nowych, stałych miejsc pracy,

e. nieruchomość określona w ust. 2 pkt 5) – minimum 1 nowe, stałe miejsce pracy,

f. nieruchomość określona w ust. 2 pkt 6) – minimum 2 nowych, stałych miejsc pracy,

g. nieruchomość określona w ust. 2 pkt 7) – minimum 2 nowych, stałych miejsc pracy,

h. nieruchomość określona w ust. 2 pkt 8) – minimum 1 nowe, stałe miejsce pracy,

 

Liczba nowych, stałych miejsc pracy winna być wskazana w tzw. ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC-oryg. FTE) tzn. etaty częściowe są sumowane i zaokrąglane do pełnych jednostek (etatów). Nabywca zobowiązuje się utrzymać miejsca pracy ujęte w ust.3 pkt 2 lit. a, c, d, e, f , g, h minimum przez 5 lat od daty zakończenia inwestycji.

 

3) Zakończenie Inwestycji – udokumentowane przedłożeniem pozwolenia na użytkowanie obiektu winno nastąpić w terminie do31.12.2017 r. Utworzenie nowych, stałych miejsc pracy, udokumentowane, co do treści i formy wg wiążącego nabywcę wskazania Gminy Skała nastąpi w terminie do 31.12.2017 r. Gmina Skała dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania w sytuacji, gdy zaszły istotne przesłanki uniemożliwiające inwestycje w podanym przedziale czasowym.

 

4) W przypadku zwłoki w zakończeniu Inwestycji, o którym mowa w pkt 3, Gmina Skała może obciążyć nabywcę karą umowną w wysokości 0,1% ceny sprzedaży brutto za każdy dzień zwłoki.

 

5) W przypadku zwłoki w utworzeniu nowych, stałych miejsc pracy zgodnie z pkt 2 i 3, Gmina Skała może obciążyć nabywcę karą umowną w wysokości 0,1% ceny sprzedaży brutto za każdy dzień zwłoki.

 

6) Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie pkt. 4 i 5 nie może przekroczyć wysokości 100 % ceny sprzedaży brutto. Gmina Skała zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

 

7) Możliwość naliczenia przez Gminę Skała kar umownych określonych w pkt. 4 i 5 zostanie zapisana w notarialnej umowie sprzedaży i zabezpieczona ustanowieniem hipoteki w wysokości 20% ceny sprzedaży brutto.

 

8) W razie przeniesienia przez nabywcę prawa własności nieruchomości na osoby trzecie i niedotrzymania przez kolejnego (kolejnych) właścicieli nieruchomości terminów jej zagospodarowania, kary umowne będą ciążyć nadal na nabywcy.

 

9) Niezależnie od kar umownych z pkt. 4 i 5 w przypadku nie wywiązania się nabywcy, a także jego następców prawnych z terminu zagospodarowania nieruchomości oraz utworzenia nowych, stałych miejsc pracy w ilości wskazanej odpowiednio do konkretniej nieruchomości w ust. 3 pkt. 2, Gmina Skała zastrzeże sobie prawo jej odkupu do 5 lat od daty jej sprzedaży po cenie równej cenie sprzedaży nieruchomości pomniejszonej o naliczone kary umowne. Prawo to zastrzeżone zostanie w umowie notarialnej i księdze wieczystej.

 

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

 

Szczegółowy sposób zagospodarowania działki znajduje się w Regulaminie Strefy Aktywności Gospodarczej w Skale z dania 29.11.2015 r.

 

 

5. Warunki przetargu:

 

O nabycie nieruchomości mogą ubiegać się podmioty, które:

 

 1. Wpłaciły wadium osobno na każdą nieruchomość w odniesieniu do przetargu, na zbycie której oferent zamierza przystąpić. Wadium należy przelać na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Skale w Banku Spółdzielczym Wolbrom Oddział Skała 69 84500005 0020 0200 0723 0006, prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Wolbromiu oddział w Skale do dnia 29.02.2016 r., podając oznaczenie nieruchomości, której zbycia przetarg ma dotyczyć. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego wpływu na powyższe konto.

 2. Nie są w stanie upadłości lub likwidacji działalności gospodarczej, ani nie są zagrożone takimi procesami.

 3. Nie zalegają w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatki dochodowe i podatki lokalne.

 4. Dają gwarancję odpowiedniego potencjału rozwojowego i inwestycyjnego.

 5. Będą prowadzić działalność gospodarczą nieuciążliwą dla środowiska przyrodniczego i ludzi zarówno dla pracowników jak i mieszkańców gminy, a szczególnie będą przestrzegać wymogów Obszaru Ojcowskiego Parku Narodowego w zakresie ochrony przyrody, na terenie którego znajduje się SAG w Skale.

 6. Zapewnią utworzenie na terenie strefy nowych, stałych miejsc pracy, co najmniej w ilości określonej ust. 3 pkt 2). Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu winien zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości oraz wszelkimi ograniczeniami związanymi z prowadzeniem działalności w SAG w Skale (w szczególności na terenie strefy nie może powstawać infrastruktura turystyczna, handlowa i mieszkaniowa).

 

 

 

 1. Przetargi na zbycie wymienionych nieruchomości odbędą się w dniu 04.03.2016r. odpowiednio:

 

- nieruchomość określona w ust. 3 pkt 2 lit. a) – godz. 900

- nieruchomość określona w ust. 3 pkt 2 lit. c) – godz. 1000

                              – nieruchomość określona w ust. 3 pkt 2 lit. d) – godz. 1030

- nieruchomość określona w ust. 3 pkt 2 lit. e) – godz. 1100

- nieruchomość określona w ust. 3 pkt 2 lit. f) – godz. 1130

- nieruchomość określona w ust. 3 pkt 2 lit. g) – godz. 1200

                              – nieruchomość określona w ust. 3 pkt 2 lit. h) – godz. 1230

 

w budynku Urzędu Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała pierwsze piętro pokój nr 09.

 

8) Uczestnik przetargu, który wpłacił wadium, uczestniczy w przetargu osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika (pełnomocnictwo na piśmie). W przypadku osób prawnych należy przedłożyć aktualny odpis KRS lub dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności gospodarczej. Osoby uczestniczące w przetargu przedkładają komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód osobisty przedstawiciela oraz oświadczenie zgodne z złącznikiem nr 2.

 

9) Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie załącznika nr 2 Oświadczenie Nabywcy.

 

10) Wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałą część wylicytowanej za nieruchomość ceny nabywca zobowiązany jest wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej. Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni na wskazane przez nich konto.

 

11) O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

12) Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. W przypadku wniesienia skargi czynności związane ze zbyciem nieruchomości zostaną wstrzymane do czasu rozpatrzenia skargi przez Burmistrza Miasta i Gminy Skała w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

 

13) O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku, jeżeli nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w podanym w zawiadomieniu terminie zastrzega się możliwość odstąpienia od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

14) Koszty notarialne i opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

15) Zastrzega się prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnej dla Gminy Skała przyczyny.

 

6. Kontakt: (12) 389-10-98 wew. 121. Geodezja;

(12) 380-51-15 Biuro Strategii i Rozwoju.

 

 

 

 Załącznik:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Autor: Administrator

Odwołanie przetargu

26 lutego, 2016

Burmistrz Miasta i Gminy Skała

odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 

położonej w Strefie Aktywności Gospodarczej w Skale, oznaczonej jako działka nr 3110 o pow. 0,3588 ha tj. pozycja nr 2 ogłoszenia o przetargu z dnia 02.02.2016 r .

 

Powodem odwołania przetargu jest niezachowanie warunku formalnego określonego w paragrafie 6 ust. 5 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz 518 z poźn. zm.

Autor: Administrator

Informacja Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego Filia w Słomnikach za 2015 rok

25 lutego, 2016

 

UPPK_logo(1)

Informacja o realizacji programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy

w 2015 roku na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Skała.

 

 

 

 

 

Opracowanie: Pani Barbara Golanko, Kierownik Filii w Słomnikach Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

 

W Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego z terenu Miasta i Gminy Skała zarejestrowało się 358 osób bezrobotnych. Wyrejestrowanych zostało 390 osób bezrobotnych, w tym 178 osób
z powodu podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Pracę niesubsydiowaną podjęły 154 osoby bezrobotne z terenu Miasta i Gminy Skała, głównie na terenie Krakowa.

W ramach pośrednictwa pracy pracodawcy zgłosili do Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego 12 637 ofert pracy, w tym 11 306 stanowiły miejsca pracy niesubsydiowanej.

W programach finansowanych z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego
i Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych oraz pozostałych funduszy udział wzięło ogółem 63 osoby z Miasta i gminy Skała, w tym:

 • Staże 31 osób

 • Szkolenia zawodowe 11 osób

 • Roboty publiczne 18 osób

 • Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 3 osoby

 

Dodatkowo osoby zarejestrowane z terenu Miasta i Gminy Skała miały możliwość uczestnictwa
w realizowanych przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego projektach i programach:

 1. Projekt „Lubię to” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2015 rok

 2. Projekt „Mania Pracowania” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020

 3. Rezerwa Ministra Pracy na rzecz osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat „Siła Wieku”

 4. Rezerwa Ministra Pracy na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy „Przepis na zatrudnienie”

 5. Program Regionalny „Gwarancja 50+”

 6. Program Specjalny „Złota Rączka”

 7. Program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych „JUNIOR”

 

Osoby z terenu Miasta i Gminy Skała zarejestrowane w urzędzie pracy, jak i pozostali mieszkańcy powiatu mieli możliwość skorzystania z usług poradnictwa zawodowego oraz aktywnego poszukiwania pracy – w formach indywidualnych i grupowych.

 

Uzupełnieniem poradnictwa indywidualnego i indywidualnej informacji zawodowej były grupowe warsztaty organizowane przez doradców zawodowych i liderów klubów pracy w następujących obszarach tematycznych, przeznaczone w szczególności dla określonych grup będących w trudnej sytuacji na rynku pracy:

 • „Krok do przodu” – dla osób bez doświadczenia zawodowego nie będących absolwentami

 • „Szansa mimo braków” – dla osób z wykształceniem podstawowym

 • „Weteran” – dla osób bezrobotnych powyżej 24 miesięcy

 • „Poznaj swoje predyspozycje zawodowe” – dla wszystkich zainteresowanych

 • „Rozpoczynam własną działalność gospodarczą” – dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej

 • „Niepełnosprawni pełnosprawni w pracy” – dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

 • „Bądź aktywny przez całe życie” – dla osób powyżej 45 roku życia

 • „Razem raźniej” – dla osób pochodzących z rodzin, w których przynajmniej dwie osoby są osobami bezrobotnymi

 • „Mężczyzna w wieku dojrzałym” – dla mężczyzn w wieku 35+

 

W zakresie aktywnego poszukiwania pracy mieszkańcy powiatu krakowskiego mieli możliwość uczestnictwa w trzytygodniowym szkoleniu z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz
w zajęciach aktywizacyjnych o następującej tematyce : „Jak i gdzie szukać pracy?”, „Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą”, „Dokumenty aplikacyjne – Twoją wizytówką”, „Osiągnij swój sukces na rynku pracy”, „Ucz się, zarządzaj, zarabiaj – wiedza twoim atutem”, „Bądź konkurencyjny – zainwestuj w siebie”.

Ponadto w ramach tych usług osoby bezrobotne miały również umożliwiony dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy
i samozatrudnienia oraz zajęć z zakresu adaptacji informatycznej.

W ramach działań zmierzających do promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego kontynuował cykl spotkań z pracodawcami, organizacjami pracodawców, instytucjami szkoleniowymi, „młodymi przedsiębiorcami”, ośrodkami pomocy społecznej oraz osobami bezrobotnymi.

Dodatkowo Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego realizował również inicjatywy wspierające realizację usług, m.in. giełdy, targi i bazary pracy.

Aktualne statystyki osób bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Skała na dzień 31.12.2015 r. przedstawiają się następująco:

 • Liczba zarejestrowanych ogółem 212 osób bezrobotnych – 116 kobiet i 96 mężczyzn, w tym osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 182 osoby

 • Z prawem do zasiłku zarejestrowanych było 35 osób

 

Struktura zarejestrowania osób według wykształcenia wygląda następująco:

 • Wyższe – 41

 • Police lane i średnie zawodowe – 41

 • Ogólnokształcące – 32

 • Zasadnicze zawodowe – 53

 • Gimnazjalne i niższe – 45

Struktura zarejestrowanych osób wg stażu prac y wygląda następująco:

 • Do 1 roku – 38

 • 1-5 lat – 42

 • 5-10 lat – 34

 • 10-20 lat – 27

 • 20-30 lat – 21

 • 30 lat i więcej – 10

 • Bez stażu – 40

Struktura zarejestrowanych osób według wieku wygląda następująco:

 • 18-24 – 55

 • 25-34 – 66

 • 35-44 – 31

 • 45-54 – 33

 • Powyżej 55 – 27

Czas pozostawania bez pracy:

 • Do miesiąca – 25

 • 1-do 3 miesięcy – 55

 • Od 3 do 6 miesięcy – 36

 • Od 6 do 12 miesięcy – 35

 • Od 12 do 24 miesięcy – 25

 • Powyżej 24 miesięcy – 36

Podsumowując jeszcze raz dziękuję za wspólne działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji osób bezrobotnych w roku poprzednim i jednocześnie zapraszam do dalszej współpracy z Urzędem Pracy Powiatu Krakowskiego.

Autor: Administrator

Ogłoszenie

25 lutego, 2016

Ogłoszenie

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skale i Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Ładu i Porządku Publicznego, Gospodarki Terenami i Ochrony Przeciwpożarowej informują, że w dniu 1 marca 2016 o godz. 18.00 w Remizie ODP w Skale ul.Krakowska odbędzie się otwarte posiedzenie w/w Komisji. Tematem posiedzenia Komisji będą konsultacje społeczne w sprawie projektu Planu Ochrony dla Ojcowskiego Parku Narodowego. Wszystkich zainteresowanych tematyką zapraszamy na posiedzenie.

 

Załącznik:

Ogłoszenie

Autor: Administrator